DIAGNOZA

  

adziemy nacisk na wczesną diagnostykę w kierunku wszelkich niedojrzałości oraz zaburzeń rozwoju dziecka. Diagnozujemy dzieci w kierunku autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD oraz innych zaburzeń, a także problemów szkolnych.

  Diagnoza jest zespołowa, wielospecjalistyczna, prowadzona w oparciu o ZŁOTY STANDARD ADOS-2 oraz ADI-R diagnozy autyzmu. Procedura diagnostyczna jest długotrwała, wieloetapowa ponieważ uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka.  

W skład światowego “złotego standardu” diagnozy zaburzeń autystycznych uznawane są dwa wystandaryzowane i ustrukturyzowane narzędzia:

   ADOS – 2 (Autism Diagnosis Observation Schedule) – to protokół to obserwacji zachowań. Pozwala na określenie umiejętności komunikacji, wzajemności interakcji społecznych, zabawy, stopnia nasilenia zachowań stereotypowych, a także innych zachowań odbiegających od normy, takich jak wzmożona aktywność psychoruchowa czy zachowania agresywne. Pozwala badać dzieci od 12 m.ż., młodzież i dorosłych. Badanie może przeprowadzić jedynie specjalista posiadający kwalifikacje do diagnozowania tą metodą. Badania pokazują, że wyniki uzyskane w ADOS – 2 są stabilne czasowo. Zaletą tej metody jest to, że może być powtarzana wiele razy u jednej osoby.   ADI-R (Wywiad do Diagnozy Autyzmu ) – to ustrukturyzowany wywiad, pozwalający na zdobycie informacji niezbędnych do postawienie diagnozy ASD. Wywiad przeprowadzany jest z opiekunem dziecka. Pozwala na zbadanie przebiegu rozwoju i daje możliwość oceny aktualnego funkcjonowania z uwzględnieniem tego przebiegu.

  Dzieci trafiające na diagnozę badane są i obserwowane przez wielu specjalistów tj.  psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedę, neurologopedę jak również lekarza  psychiatrę oraz terapeutę integracji sensorycznej jeżeli zaistnieje taka konieczność.  Dodatkowo poddawane są obserwacji: swobodnej, kierowanej, a także w trakcie zabawy z rówieśnikami ( * jeżeli zaistnieje taka konieczność).
PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA


WIZYTA NR 1 

  • Wywiad z rodzicami
  • Obserwacja swobodna dziecka
  • Analiza dokumentacji


wizyta nr 2

  • Obserwacja dziecka w kontakcie z rodzicami
  • Wizyta przebiega w atmosferze wspólnej zabawy, rozmowy oraz ciekawych zadań proponowanych dziecku, dopasowanych do wieku

wizyta nr 3

  • Badanie właściwe ADOS-2
  • Obserwacja kierowana i spontaniczna dziecka w relacji ze specjalistą
  • wypełnienie przez rodziców ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz zestawu kwestionariuszy

        WIZYTA NR 4

Spotkanie z LEKARZEM PSYCHIATRĄ

WIZYTA NR 5

  • Wizyta końcowa. Sami rodzice.
  • Przekazanie i omówienie wyników diagnozy.

OŚRODEK TERAPII
DZIECI IMŁODZIEŻY

Nasza Fundacja współpracuje z Ośrodkiem Terapii Dzieci i młodzieży we Wtorku.